Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester gjennom Noddi.no til forbrukere.

Generelt

Noddi er en tjeneste som leveres både gjennom digitale løsninger, innhold, og levering av fysiske tjenester fra vår egen nettbutikk eller fra andre nettbutikker vi samarbeider med. Disse betingelsene gjelder for alle registrerte brukere og omfatter alle tjenester Noddi AS med datterselskaper og tilknyttede selskaper leverer (både digitale tjenester, inkludert - men ikke begrenset til - nettsted og app, såvel som leveringstjenester, og alt salg av varer og tjenester). Sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, utgjør disse betingelsene det samlede avtalegrunnlaget for kjøp.

På noddi.no ber vi alle som ønsker å benytte seg av våre tjenester om å registrere konto og noen opplysninger om seg selv i en brukerprofil. Noe av informasjonen vi ber om er lovpålagt, noe er nødvendig for å levere tjenesten du eventuelt bestiller og noe lar oss lage Noddi til noe mer enn bare en tjeneste — nemlig et rikt og inspirerende økosystem. Hvordan vi behandler disse brukeropplysningene kan du lese mer om i vår personvernerklæring som er tilgjengelig gjennom vår nettside.

Den som er registrert med bruker og som kunde hos Noddi er ansvarlig for betaling av de ytelser Noddi eller Noddis samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Noddis side. En brukerkonto kan kun gjelde for én (1) person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon.

Kjøp av tjenester fra Noddi kan kun gjøres av myndige personer over 18 år. Betingelser for salg og annen informasjon på Noddi er kun tilgjengelig på norsk. Vi leverer kun til de til enhver tid angitte hjemleveringsadresser, hvorav alle befinner seg på norsk fastland.

Forbrukerkjøp er regulert i norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp av varer fra Noddi.

Definisjon av parter

Denne part, Selger, er: Noddi AS, org. nr. 927347407, og blir i det følgende benevnt «Noddi», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt».

Bruker er: En person eller bedrift med tilhørende personalia og brukerinformasjon som har inngått et løpende avtaleforhold og kundeforhold med Noddi AS gjennom å registrere brukerkonto og derigjennom samtykket til disse betingelsene.

Kjøper er: En bruker som har gjennomført et kjøp; Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «assistert bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».

Bestillingsprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Når vi har registrert din bestilling, vil vi bekrefte denne gjennom å sende deg en bestillingsbekreftelse. Dersom en eller flere tjenester i bestillingen er utilgjengelige forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne. Ved utilgjengelighetsituasjoner vil du få melding om dette sammen med informasjon om hva vi kan tilby, enten i form av pengene tilbake, en tilgodelapp, erstatningstjeneste eller senere levering av tjenesten. Du vil da få muligheten til enten å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir eller å kansellere det av bestillingen som er berørt av avviket.

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt inkludert merverdiavgift med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostnader forbundet med kjøpet, inkludert, transport, forbruksprodukter, utstyr, m.m.

Noddi dekker et stort geografisk område og konkurrerer i flere markeder. Som innlogget bruker kan prisene variere med bl.a. geografi og lokale faktorer, slik som lokal priskonkurranse. Prisene på tjenesten kan også påvirkes av etterspørsel og fremkommeligheten i ditt område.

Våre priser er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige tjenester med bakgrunn i prissvingninger og tilgjengelighet.

For private kunder skjer betaling etter at avtalt arbeid er fullført. Dersom du ikke har registrert et kort hos oss vil du motta en SMS med lenke til betaling og 24 timers betalingsfrist. Om regninger ikke betales innen 24 timer sendes standard faktura via betalingspartner, som kan pålegges et fakturagebyr. Hvis ikke fakturaen betales innen fristen som står på fakturaen, sendes regningen automatisk til inkasso.

For bedriftskunder gjøres kjøpesummen opp gjennom faktura sendt på e-post til den fakturaadressen kunden har oppgitt i sin profil. Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist fra den dato tjenestene blir levert dersom ikke annet er avtalt. For bedriftskunder påløper i tillegg et kreditt- og logistikkgebyr som legges til prisen på hver tjeneste. Prisene du ser når du er logget inn i nettbutikken er inkludert dette gebyret.

Noddi forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk. Ved unormalt store bestillinger, bestillinger gjort av selskaper med lav eller ingen kredittverdighet/historie og /eller manglende eller lukkede regnskaper kan Noddi avkreve forhåndsbetaling før bestillingen effektueres.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt. I slike tilfeller vil kjøpesummen bli refundert.

Levering av tjeneste og forsinkelse

Tjenestenutføres på den adressen du har oppgitt i brukerprofilen din og i det tidsrommet som er angitt på bestillingsbekreftelsen. Noddi krever tilstrekkelig plass rundt kjøretøyet som betyr minst to (2) meter fri plass på alle sider av kjøretøyet uten objekter som vanskeliggjør tilgangen på kjøretøyet. Om tilstrekkelig tilgang på kjøretøyet ikke er gitt, gir Noddi ingen garanti for at tjenesten kan utføres til forventet kvalitet. Dersom leveringen av tjenestene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om når tjenesten kan utføres. Ved forsinket levering på mer enn 2 timer står du fritt til å velge om du vil heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt.

Noddi forbeholder seg rett til tjenestenekt til enkeltpersoner, husstander eller adresser, og uten å oppgi årsak. Det påhviler kunden å sørge for at tjenesten kan gjennomføres etter avtalen på en anstendig måte. Dersom operatør eller annet personell som utfører tjenester for Noddi uttrykker ubehag eller oppfatter noen del av vår tjenesteutførelse som støtende eller truende, enten for seg selv eller andre, kan kundeforholdet avsluttes umiddelbart og uten erstatning.

Utførelse av tjenesten

Vi er ikke forpliktet til å gjennomføre en booking, og kan i spesielle tilfeller kansellere eller avvise en avtale uten at kunden har rett på kompensasjon

Nøkler

Vi er ikke ansvarlig for tap av nøkler som ikke er personlig overlevert vår operatør før arbeidet begynner. Et eksempel på dette kan være nøkler som er lagt ut på et sikret eller usikret sted eller nøkler som vår operatør må hente av tredjepart (f.eks. på en bensinstasjon, i postkasse, eller lignende).

Forsikring

Hvert utført oppdrag er forsikret opp til 10 millioner NOK for skade på kjøretøy. Utvetydig bevis på bilens tilstand før og etter tjenesten er utført må fremlegges og inkluderes med et eventuelt krav om erstatning eller rektifisering av skade.

Barneseter

Vi fjerner ikke barneseter såfremt dette ikke er avtalt på forhånd. Om det avtales at barnesetet skal eventuelt fjernes er kunden selv ansvarlig for å feste dette igjen.

Søppel

Vi fjerner ikke søppel fra kjøretøyet såfremt dette ikke er avtalt på forhånd. Ved utførelse av interiørtjenester, vil eventuelt søppel eller gjenstander som fremstår som søppel bli samlet og plassert i kjøretøyet med den hensikt at kunden selv kaster dette.

Reklamasjon

Noddi forholder seg til Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002 for generelle regler rundt reklamasjon. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter Forbrukerkjøpsloven. Imidlertid har vi et kundeløfte som strekker seg enda lenger på noen punkter:

 • Når du mottar tjenestene bør du så snart du har anledning til det se til om leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelsen og om objektet er blitt skadet under levering av tjenesten. Dersom det er skade eller mangelfullt utført tjeneste vil du ha anledning til å velge enten å få samme tjeneste utført på nytt på et senere tidspunkt, eller få betalingen for denne tjenesten kreditert til samme konto som stod for betaling av bestillingen.

Kunden plikter å kontrollere at tjenestene og leveransen er i samsvar med bestillingsbekreftelse og om objektet tjenesten har blitt utført på er blitt skadet under tjenesteutførelsen. Dersom kunden ønsker tjenesten kreditert på bakgrunn av garantier eller andre tilbud og kundeløfter, må kunden kreve dette senest 12 timer etter utførelse av tjenesten.

Heving av kjøp, reklamasjon eller brudd på garantier kan meldes til hei@noddi.no

Dersom det foreligger en mangel i utførelsen av tjenesten, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (Senest 7 dager etter leveringstidspunkt), gi oss melding om dette.

Tilbakebetaling skjer innen 14 dager etter at vi har blitt underrettet.

Tjenester som ikke kunne utføres

Dersom kjøretøyet ikke er på den oppgitte hjemmeadresse, eller bedriftsadresse for bedriftskunder, når vi kommer for å utføre tjenesten i det avtalte tidsrommet, og ikke annet er avtalt, vil vi forsøke å ringe deg på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre.

Vi forbeholder oss retten til å å fakturere opp til kr 300,- for avtaler som ikke kan gjennomføres hvis bilen er utilgjengelig. Eksempelvis ved oppgitt feil lokasjon, parkering i låst garasje eller for liten plass til å utøve tjenesten.

Kommunikasjon

Siden opprettelsen av en brukerkonto hos oss regnes som et løpende avtaleforhold og en aktiv brukerkonto som et eksisterende kundeforhold, vil vi i samsvar med Markedsføringslovens §15, tredje ledd, markedsføre til, og kommunisere med, aktive brukere av vår tjeneste.

Kommunikasjonen kan blant annet skje til oppgitt telefonnummere, e-postadresser, adresse eller som varsler gjennom app. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for mer informasjon.

Brukeres øvrige plikter

Når du oppretter en brukerkonto forplikter du deg til å

 • påse at du oppretter riktig kontotype for ditt bruk, enten privatkonto eller bedriftskonto,
 • oppgi riktig og komplett brukerinformasjon,
 • sørge for at brukerinformasjonen er din og/eller at du har rett til å opptre - inkludert inngå bindende avtaler - på vegne av - personen eller enheten du registrerer eller handler for,
 • oppdatere brukerinformasjonen hvis den forandrer seg. Hvis du gir uriktig informasjon, eller Noddi mistenker at du har oppgitt uriktig informasjon, forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.
 • følge norsk lov. Ved mistanke om lovsstridig aktivitet forbeholder vi oss retten til å nekte deg tilgang til tjenesten, endre eller slette innhold og/eller kansellere eller holde tilbake bestillinger.

Som registrert bruker er du selv ansvarlig for sikkerheten til din brukerkonto og for din profil. Du er også ansvarlig for alle aktiviteter som skjer i tilknytning til din brukerkonto og du forplikter du deg til å

 • ikke dele ditt brukernavn eller passord med andre
 • melde fra til oss hvis du tror din brukerkonto kan være misbrukt
 • følge disse vilkårene og godta vår personvernerklæring.

Kuponger og gavekort

Noddi kan tilby avslag eller godtgjørelser, slik som rabatter, tilgodelapper eller gavekort, i form av «kuponger». Kuponger er digitale rabatter som utløses når gitte vilkår oppfylles. Kupongene kan være gyldige i en begrenset periode, kun gjelde for enkelte ukedager eller tidspunkter og er ofte knyttet til et krav om minimumsbestillinger. Kuponger kan normalt ikke kombineres på samme handel. Vilkårene kan variere utifra kupongtype, og disse oppgis i tilknytning til kupongen.

Kuponger kan ikke deles opp over flere handler og kan bare benyttes én gang. Kuponger kan derfor bare brukes på bestillinger som er minimum like store som kupongen selv.

Noddi kan tilby rabatter i form av kuponger i forbindelse med kampanjer, f.eks. for å oppfordre til å begynne å handle eller som belønning og oppfordring til å verve nye kunder. Noddi deler ut slike kuponger etter eget forgodtbefinnende, og kan endre vilkårene for utstedelse når som helst. Kampanje- eller vervekuponger utstedes i utgangspunktet både til den vervede eller inviterte ved registrering med en unik link eller invitasjonskode, og til ververen når den vervede gjør sin første handel som oppfyller kupongens nærmere angitte vilkår.

En person kan kun verves én (1) gang, og man kan maks få én (1) vervekupong per husstand. Kun reelle og unike juridiske personer med ekte personalia og bosted i Norge regnes som gyldige mottakere av vervekuponger.

Dersom Noddi har mistanke om misbruk av kuponger (forsøk på å verve deg selv eller nærstående gjennom å lage flere brukerkontoer, verving i unormal, profesjonell skala eller i kommersielt øyemed, ervervelse av kuponger gjennom å bryte disse betingelsene eller annen bruk som Noddi ikke vurderer å være etter hensikten) kan vi nekte deg tilgang til tjenesten, ugyldiggjøre kuponger, også ubrukte, samt slette eller deaktivere brukerkontoene misbruket har skjedd fra. Noddi kan i tillegg kreve erstatning for tapt inntekt som følge av misbruket.

Ekstraordinære forhold

Noddi er kun ansvarlig for tap og skade i forbindelsen med utførelsen av tjenesten dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Noddi kan vise at mangelen skyldes forhold utenfor Noddis kontroll, og som Noddi ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Noddi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Noddis side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Force majeure

Er Noddi forhindret fra å levere pliktig tjeneste eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som ekstremt vær, brann, smitteutbrudd, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilstjenestende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Noddi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle tjenestes tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold

 • Noddi forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen, når som helst og uten forvarsel. Eventuelle endringer i brukervilkårene vil bli kunngjort og gjort gjeldende fra tidspunkt som følger av kunngjøringen. Brukeren er selv ansvarlig for å følge de til enhver tid gjeldende brukervilkår.
 • Noddi og alt innhold som er inkludert i tjenesten gjøres tilgjengelig «som den er» og uten form for garantier eller tilsikrede egenskaper. Vi forbeholder oss retten til, når som helst, etter eget forgodtbefinnende, å stanse og/ eller endre tjenesten eller funksjonalitet, helt eller delvis.
 • Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Dersom dette forekommer har kjøper rett til å avstå fra bestillingen.
 • For varer som selges med salgsrabatt eller i forbindelse med en kampanje gjelder nærmere oppgitte salgsbetingelser. Eventuelle salgsbetingelser er oppgitt på produktets detaljside. Salg og kampanjer gjelder til oppgitt sluttdato eller så lenge beholdningen rekker. Vi forbeholder oss retten til å begrense antall salg av en vare eller kombinasjon av tilbud, i forbindelse med kampanje, til samme person innenfor et tidsrom.
 • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra tjenestens faktiske utførelse.
 • Noddi AS er ikke ansvarlig for innhold som du eller andre brukere eller tredjeparter gjør tilgjengelig eller sender gjennom Noddi. Du er selv ansvarlig for innholdet i din brukerkonto og på din profil og også for konsekvensene av å poste eller publisere brukerinnhold. Du godtar at vi bare opptrer som en formidler for din og andre brukeres distribusjon og publikasjon av innhold.
 • Noddi kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, annonsører, tjenester osv. Noddi har ikke noe ansvar for innhold, tjenester eller produkter som tilbys eller gjøres tilgjengelig på slike nettsteder.

Copyright

Noddi med logo er et registrert varemerke av Noddi AS. Det er ikke tillatt å bruke navnet vårt, logoer, skjermbilder eller bilder på en måte som kan virke forvirrende eller implisere sponsing, anbefaling eller assosiasjon uten tillatelse.

Alt innhold på nettsider er Noddi AS eller underleverandørs eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. tjeneste-prosesser med bilder, omtale av produktene og tjenestene, bilder/grafikk, design, typografi og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Noddi AS.